• De lage drempel
  • Slide2-de lage drempel
  • Slider-delagedrempel-persoonlijke-groei-op-maat

Uw privacy

Privacyverklaring De lage Drempel

 

De lage drempel is zich bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

De lage drempel verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

De lage drempel verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·       NAW-gegevens

·       Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·       Inhoud van communicatie

Doeleinden

De lage drempel verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·       Het onderhouden van contact;

·       Een goede en efficiënte dienstverlening;

·       Het verrichten van administratieve handelingen;

·       Facturering;

·       Marketing;

·       Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·       Het nakomen van verplichtingen t.a.v. derden

·       Informeren van betrokken derden o.a. coaches briefen, klantregistratie CSR Centrum

·       Accreditatie doeleinden;

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan De lage drempel persoonsgegevens uitwisselen. De lage drempel kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Persoonsgegevens worden verwerkt in het boekhoud-systeem van De lage drempel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met een bevoegde derde, zoals een door De lage drempel ingehuurde coach, registratie bij CSR Centrum of de door De lage drempel ingehuurde accountant. Ten behoeve van onze aansluiting bij een beroepsorganisatie en i.h.k.v. daarbij behorende keurmerk dat wij mogen voeren, zijn wij tevens genoodzaakt persoonsgegevens te verstrekken. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De lage drempel zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De lage drempel zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. U heeft het recht om De lage drempel  een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

De lage drempel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com